အိမ်ယာချေးငွေ

ဤချေးငွေများသည် များသောအားဖြင့် စိတ်ချယုံကြည်မှုရရှိစေမည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တိုက်ခန်းများနှင့် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများကဲ့သို့သော အဆောက်အအုံများကို ဉီးစားပေးထောက်ပံ့မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ချေးငွေသက်တမ်းမှာအများဆုံး ၅ နှစ်ဖြစ်သည်။ ချေးငွေပမာဏသည် အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ် ထားရှိသောပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးပေါ်တွင်မူတည်သည်။

 • ကနဉီးပေးသွင်းငွေ– ၂၅ - ၃၀%
 • ချေးငွေပမာဏ - ၇၀ - ၇၅%
 • အတိုးနှုန်း - တစ်နှစ်လျှင် ၁၈% (EMI Method)
 • ချေးငွေသက်တမ်း - ၅နှစ် (အများဆုံး)
 • ဝန်ဆောင်ခ - ချေးငွေပမာဏ၏ ၁%

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

 1. တိုက်ခန်း သို့မဟုတ် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ မြေရှင်၏ ထောက်ခံချက်၊ တိုက်ခန်း သို့မဟုတ် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း၏ ဓါတ်ပုံ (ရှေ့၊ နောက်၊ ဘေး ဘယ်၊ ညာ၊ အတွင်း)
 2. လျှောက်ထားသူ ဓါတ်ပုံ(၁ပုံ)
 3. မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ
 4. အိမ်ထောင်စုစာရင်း/ ယာယီအိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူ
 5. နေအိမ်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား/ အိမ်ငှားဖြစ်ပါက အိမ်ငှားစာချုပ် မိတ္တူ
 6. ရဲစခန်းထောက်ခံစာ (ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း) မူရင်း
 7. ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ (နေထိုင်ကြောင်း) မူရင်း
 8. ဝင်ငွေအထောက်အထား မူရင်း
ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း - တစ်လအတွင်း ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊ လစာ၊ ရာထူး၊ လုပ်သက် ဖော်ပြထားသည့် ကုမ္ပဏီလိပ်စာပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ထောက်ခံစာ

အစိုးရဝန်ထမ်း - ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊ လစာ၊ ရာထူး၊ လုပ်သက်နှင့် ကိုယ်ရေးအမှတ်စဉ် ဖော်ပြထားသည့် ထောက်ခံစာ

ကာကွယ်ရေး/ ရဲဝန်ထမ်း - တစ်လအတွင်းတပ်စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊ လစာ၊ ရာထူး၊ လုပ်သက်နှင့် ကိုယ်ရေးအမှတ်စဉ် ဖော်ပြထားသည့် ထောက်ခံစာ

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း - လုပ်ငန်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစာချုပ် သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုလိုင်စင် မိတ္တူ