ဝန်ထမ်းချေးငွေ

ဝန်ထမ်းများ၏ဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်ချက်ကို ကူညီရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ လူမှုရေးအခြေအနေတိုးတက် မြင့်မားလာစေရန် အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ွေ

  • အတိုးနှုန်း - တစ်နှစ်လျှင် ၃၀%
  • ချေးငွေပမာဏ - ချေးငွေယူသူ၏ အခြေခံလစာပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
  • ချေးငွေသက်တမ်း - ၉လ (အများဆုံး)
  • ဝန်ဆောင်ခ - ၁၀၀၀၀ကျပ်

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

  1. လျှောက်ထားသူ ဓါတ်ပုံ(၁ပုံ)
  2. မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ
  3. အိမ်ထောင်စုစာရင်း/ ယာယီအိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူ
  4. နေအိမ်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား/ အိမ်ငှားဖြစ်ပါက အိမ်ငှားစာချုပ် မိတ္တူ
  5. ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ (နေထိုင်ကြောင်း) မူရင်း
  6. ဝင်ငွေအထောက်အထား မူရင်း
ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း - တစ်လအတွင်း ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊ လစာ၊ ရာထူး၊ လုပ်သက် ဖော်ပြထားသည့် ကုမ္ပဏီလိပ်စာပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ထောက်ခံစာ

အစိုးရဝန်ထမ်း - ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊ လစာ၊ ရာထူး၊ လုပ်သက်နှင့် ကိုယ်ရေးအမှတ်စဉ် ဖော်ပြထားသည့် ထောက်ခံစာ

ကာကွယ်ရေး/ ရဲဝန်ထမ်း - တစ်လအတွင်းတပ်စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊ လစာ၊ ရာထူး၊ လုပ်သက်နှင့် ကိုယ်ရေးအမှတ်စဉ် ဖော်ပြထားသည့် ထောက်ခံစာ